baner pokl kol
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

serdecznie wita na stronie internetowej projektu systemowego
pn. „Lepsze jutro
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.